Dochodzenie odszkodowań

Kancelaria specjalizuje się w zakresie spraw dotyczących roszczeń z takich zdarzeń, jak wypadki komunikacyjne w pracy lub innym środowisku. Roszczenia te dotyczą spraw zarówno kazusów osobowych, jak i majątkowych. Pierwsze to w szczególności roszczenia o zadośćuczynienie z artykułów:

 • 445 § 1 KC w związku z at. 444 § 1 KC (zadośćuczynienia za uszczerbek na zdrowiu),
 • 446 § 4 KC (zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej).

Ponadto Kancelaria prowadzi dochodzenie odszkodowań z tytułu szkody powstałej na zdrowiu (444 § 1 KC) oraz z tytułu szkody majątkowej – uszkodzonego mienia (art. 361 § 2 KC). Nasz prawnik pomaga również w odwołaniu od decyzji zakładu.
Kancelaria świadcząca usługi na terenie Wyszkowa, Łochowa, Łuszcza i okolic wspiera osoby w sytuacjach powypadkowych. Po przeprowadzonej analizie dokonujemy stosownych działań dotyczących zgłoszenia szkody u Ubezpieczyciela, pomoc na etapie postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

Rozumienie procesu dochodzenia odszkodowań

Usługa świadczona w Kancelarii Radcy Prawnego Jacka Osucha na terenie Radzymina, Ostrowa Mazowieckiego, Wołomina, Pułtuska i okolic to skomplikowany proces prawny, który wymaga od prawnika wiedzy na temat dochodzenia odszkodowań. Pomagamy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, w pracy czy w innych nieprzewidzianych sytuacjach, gdzie doszło do uszczerbku na zdrowiu czy szkód majątkowych. Proces ten wymaga nie tylko znajomości prawa, ale także umiejętności negocjacyjnych, aby móc skutecznie reprezentować Klienta w rozmowach z ubezpieczycielem czy w sprawach przed sądem.

Specyfika spraw o odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne i powypadkowe stanowią znaczną część spraw prowadzonych przez Kancelarię. Często dotyczą skomplikowanych zdarzeń, które mogą obejmować wiele stron, a ich rozstrzygnięcie zależy od ustalenia faktów i odpowiedzialności. Proces dochodzenia takich świadczeń lub odwołania od decyzji ubezpieczyciela obejmuje:

 • analizę okoliczności wypadku w pracy lub innym środowisku i jego skutków,
 • zebranie potrzebnych dokumentów, takich jak raporty policyjne i medyczne,
 • negocjacje z ubezpieczycielami w celu uzyskania odpowiedniej kwoty odszkodowania,
 • przygotowanie i prowadzenie sprawy przed sądem, jeśli nie dojdzie do ugody.

Procedura odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela to kolejny ważny aspekt działalności Kancelarii. Wiele razy poszkodowani nie zgadzają się z decyzją drugiej strony dotyczącą wysokości przyznanego zwrotu kosztów. Procedura odwoławcza może być skomplikowana i wymagać analizy przypadku oraz odpowiedniej argumentacji prawnej. Prawnik w Kancelarii wspiera swoich Klientów na każdym etapie tego procesu, od przygotowania odpowiedniej dokumentacji po reprezentowanie w postępowaniu odwoławczym od decyzji.

Kluczowe aspekty wypłaty odszkodowań za wypadek w pracy

Wypadki w pracy mogą prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, a nawet śmierci. Dochodzenie w ramach sprawy o odszkodowanie w takich sytuacjach komunikacyjnych wymaga wiedzy o prawach pracowniczych oraz obowiązkach pracodawców. Kancelaria koncentruje się na:

 1. Zbadaniu okoliczności wypadku w miejscu pracy.
 2. Zapewnieniu, że wszystkie świadczenia medyczne i rehabilitacyjne są uwzględniane w roszczeniu.
 3. Dochodzeniu zadośćuczynienia za utratę zdrowia lub życia.
 4. Ewentualnego odwołania od negatywnej decyzji ubezpieczyciela w sprawach sądowych.

Usługi w ramach dochodzenia odszkodowań w Kancelarii Radcy Prawnego Jacka Osucha

Odszkodowanie za wypadek w pracy czy zmaganie się z powikłaniami powypadkowymi oraz dochodzenie zwrotu kosztów od ubezpieczyciela z tego tytułu to sytuacje, w których pomoc prawnika może okazać się konieczna. Kancelaria stara się zapewnić, że każdy Klient otrzyma możliwe wsparcie i odszkodowanie zgodne z prawem. Poszkodowani mogą liczyć na wsparcie na każdym kroku postępowania, od zgłoszenia szkody, przez proces negocjacji, aż po reprezentację w sądzie czy odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.
Odszkodowanie powypadkowe czy świadczenia na rzecz wypadków w pracy i komunikacyjnych to sprawy, w których specjalizuje się nasz prawnik. Aby uzyskać odszkodowanie lub pomoc w odwołaniu od decyzji ubezpieczyciela, możliwy jest kontakt telefoniczny lub mailowy z naszym biurem.

Polityka prywatności i plików cookies

Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej i kontaktami e-mailowymi lub telefonicznymi.

Podstawowe dane:

 • Adres strony internetowej: ………………………………….. (zwana dalej „stroną”)
 • Administrator Państwa danych osobowych:  ……………………. (zwany dalej „administratorem”)
 • Adres kontaktowy: ………………………….

Skrócona wersja – najważniejsze informacje:

 • Kontaktując się z nami, przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, a my gwarantujemy, że Państwa dane pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Państwa wyraźnej zgody.
 • Powierzamy przetwarzanie danych osobowych tylko sprawdzonym i zaufanym podmiotom świadczącym usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 • Korzystamy z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 • Wykorzystujemy pliki cookies własne w celu prawidłowego działania strony.

Jeżeli powyższe informacje nie są dla Państwa wystarczające, poniżej znajdują się dalej idące szczegóły:

§1 Dane osobowe

 1. Osoba odwiedzająca stronę lub  kontaktująca się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź telefonu (zwana dalej „użytkownikiem”) może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą dostępnych form kontaktu,
 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.
 3. Dane przekazane Administratorowi  przetwarzane są w celach wyszczególnionych w §2
 4. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 5. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia przez Użytkownika kontaktu,
 6. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.
 7. Dane osobowe użytkownika będą przetwarzane do zakończenia komunikacji z nami lub, w razie podjęcia współpracy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i statystycznych opisanych bardziej szczegółowo w §2
 8. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli Użytkownik uprzednio taką zgodę wyraził,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora

§2 Cele i podstawy przetwarzania

Dane przetwarzane są w następujących celach:

 • odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 • archiwizacja korespondencji przychodzącej i wychodzącej na wypadek potrzeby wykazania jej przebiegu, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),wykonania
 • jeżeli nasz kontakt doprowadzi do nawiązania współpracy, dane będą następnie przetwarzane w celu wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
 • wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

§3 Odbiorcy danych/podprzetwarzający dane osobowe

 1. Dane osobowe użytkownika możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych
 2. Dane osobowe użytkownika mogą być przekazywane do państw trzecich (znajdujących się poza Unią Europejską). Odpowiednie zabezpieczenia danych są zapewnione poprzez zatwierdzony mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
 3. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:
  • Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność administrator
  • Dostawca oprogramowania księgowego,
  • Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,
  • Dostawca pakietu biurowego,
  • Firma utrzymująca stronę na serwerze (hostingodawca),
  • Firma utrzymująca pocztę elektroniczną administratora (dostawca serwera pocztowego),
  • Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych.

§4 Pliki Cookies

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  • dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  • utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać loginu i hasła;
 3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej;
  • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
  • „analityczne” – np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.
 7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

 

§5 Logi serwera

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera.
 2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji użytkownika.
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Strona wykorzystuje pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie. Ustawienia przechowywania cookies można zmienić w przeglądarce. Więcej informacji…